Bestuurswisseling

In december 2020 heeft Willem Vlas besloten om de voorzittershamer in te leveren. De redenen daarvan zijn bij het bestuur bekend en worden gerespecteerd.

Wij hebben aan Willem een prima voorzitter gehad, die niet te beroerd was om alles wat maar van belang kon zijn voor onze vereniging, tot op de bodem uit te zoeken. Zo heeft hij aan de wieg gestaan van onze vereniging, toen deze werd opgericht na scheiding van de ANBO. Willem heeft er veel tijd ingestoken om de loskoppeling van de ANBO te realiseren en vervolgens de oprichting van Seniorenvereniging Texel notarieel te laten vastleggen.

Willem kan gezien worden als, wat men wel noemt, een bijtertje. Vasthoudend en soms iets te voortvarend te werk gaand. Dat leverde soms irritatie op bij medebestuursleden. Een karaktertrek die ook buiten onze vereniging niet altijd begrepen en gewaardeerd werd.

Willems bemoeienis met het blad Leef-Tijd groeide uit tot meer dan een hobby. Het resultaat mocht er zijn. Willem wist te bereiken dat het blad voortaan in kleur zou verschijnen. Het groeide uit tot het blad dat wij tot op de dag van vandaag als inspirerend en onderhoudend kennen en hoog waarderen. Het trok, mede door de inzet van Tom Steenvoorden en Paul Kikkert, heel wat nieuwe adverteerders aan. Dus ook meer geld. In  zijn streven om met dat geld het blad frequenter te laten verschijnen, legde Willem de lat net even te hoog. Willems vertrek heeft gelukkig niet geleid tot een stop op het verschijnen van het mooie blad. Dat zou hij ook zeker niet gewild hebben.
 
Met een kleine delegatie van het bestuur zijn we naar Willems woning gereisd in Anna Paulowna en hebben in ontspannen sfeer, met een bakkie, afscheid van hem genomen. Een boekenbon voor hem en een bos bloemen voor zijn vrouw bekrachtigden onze waardering. We wensen Willem en zijn vrouw veel gezondheid.

Diezelfde wens dichten we ook toe aan Gerard van Uunen en zijn vrouw Wilma. Gerard heeft een jaar de functie van secretaris vervuld en was daarnaast afgevaardigde van het bestuur naar de ideeëncommissie. Gerard heeft door het coronajaar heel veel via de mail op zijn bordje gekregen. Een aantal zaken kon hij delen met de vicesecretaris, maar hij was veelal de eerste die op berichten moest reageren. Toen het vertrek van Willem Vlas zich aankondigde zat Gerard in een situatie waarin hij in beslag werd genomen door  zaken met grote financiële consequenties aangaande de Martinuskerk in Oosterend. Coronabesmetting deed op dat moment zijn intrede in zijn nabije familie. Gerard voorzag dat hij bedolven zou gaan worden onder allerlei zaken, die Willem voornamelijk afhandelde en besloot om zijn eigen gezondheid niet in de waagschaal te stellen. Het bestuur betreurde zeer zijn vertrek, maar had er alle begrip voor. Ook van Gerard is persoonlijk afscheid genomen met een presentje. Hij heeft tijdens het uitoefenen van zijn functie, veel werk verzet.

In dit jaar 2021 heeft zich de situatie voortgezet dat we als bestuur niet kunnen vergaderen. Zo hebben we al helemaal geen Algemene ledenvergadering kunnen houden. De functies van Willem en Gerard zijn dus open blijven staan. Texel zou echter Texel niet zijn, wanneer alles daarmee stil zou komen te vallen. Er is wel degelijk links en rechts geïnformeerd of mensen zich beschikbaar zouden willen stellen voor een functie in het bestuur.
Dit heeft ertoe geleid dat Lydia Blok zich kandidaat heeft gesteld. Zij heeft tot april 2018 deel uitgemaakt van het bestuur als secretaris en heeft zelfs, voordat Willem Vlas voorzitter werd, haar functie gecombineerd met die van voorzitter. Dit in nauwe samenwerking met Ineke Kuijpers, die helaas is overleden. Lydia heeft opnieuw kennis genomen van het huishoudelijk reglement van onze vereniging. Vervolgens heeft ze aangegeven de voorzittersfunctie te ambiëren. Het huidige bestuur is blij met haar kandidatuur en betrekt Lydia al zoveel mogelijk in de bestuurlijke zaken. Recht om te stemmen heeft zij niet eerder dan dat we een Algemene Ledenvergadering hebben kunnen organiseren, waarin de leden zich kunnen uitspreken over haar kandidatuur.
We hopen na de zomer.

André van Gent
Vicesecretaris