Langer zelfstandig wonen op Texel

De regering gaat er vanuit, dat we allemaal langer zelfstandig zullen blijven wonen. Wat betekent dat voor ons Texelaars en waar dienen we in ieder geval rekening mee te houden. 

Vragen over wonen
De laatste tijd werd het bestuur van de Seniorenvereniging Texel steeds vaker benaderd met vragen over het wonen van senioren in de buitendorpen op loopafstand van de daar aanwezige voorzieningen. De achterliggende gedachte bleek daarbij telkens ongeveer de volgende strekking te hebben. Zijn er projecten voor de buitendorpen in ontwikkeling, waarbij huurwoningen voor senioren gerealiseerd worden. Want als ik mijn huis in de toekomst kan verkopen, dan wil ik het overblijvende bedrag achter de hand kunnen houden om later eventueel zorg in te kunnen kopen. 
Men richtte zich daarbij op de wetenschap, dat er binnen niet al te lange tijd 100 extra huurwoningen op Texel gerealiseerd zullen kunnen worden. Deze vragen vormden voor het bestuur van de Seniorenvereniging Texel de directe aanleiding om zich eens nader te laten informeren bij de gemeente Texel. 

Welke mogelijkheden?
Op 14 juni 2016 vond er dan ook een gesprek plaats tussen bestuursleden van Seniorenvereniging Texel en een beleidsambtenaar Ruimtelijke Ordening en Wonen. Tijdens dit gesprek werden al snel een aantal zaken duidelijk. 
* De 100 huurwoningen worden allemaal gerealiseerd tussen de Volmolen en de Marsweg in Den Burg. Deze gronden zijn in het verleden al aan de Provincie gepresenteerd als mogelijke locatie voor woningbouw. Het dient alleen nog als zodanig ingevuld te worden. 
* Voor die nieuwbouw zal naar verwachting een huurprijs gevraagd kunnen worden van ongeveer € 500,-- per maand. Dus duidelijk woningen voor mensen met een (verzamel) inkomen van bruto € 35.739,-- of lager per jaar.
* Woontij is namelijk wettelijk verplicht voor "passende  toewijzing” zorg te dragen. Daarbij zijn ze wel gebonden aan het feit, dat een bruto (verzamel)inkomen van €35.739,-- (prijspeil 2016) op jaarbasis het maximale inkomen is om voor toewijzing van een sociale huurwoning in aanmerking te kunnen komen.
* Voor mensen met een (verzamel)inkomen boven € 35.739,-- bruto per jaar is er op het ogenblik niets in de sociale huursector. Zij kunnen particulier huren of een huis kopen of hun eigen huis houden…

Verschillende initiatieven
Er zijn wel particuliere initiatieven. In De Cocksdorp is er een plan om op de locatie van de voormalige Plus supermarkt woningen te realiseren. Dit worden dan koopwoningen. Vooralsnog ligt de animo om hierin te investeren bij de dorpsbewoners niet erg hoog. Rond de voormalige school met de bijbel, de Akker, in Oosterend heeft men ook plannen in die richting ontwikkeld. In Oosterend peilt men op het ogenblik de belangstelling. Beide projecten zullen via particuliere investeringen gerealiseerd moeten worden. 
Uiteraard zal Woontij in de toekomst over kunnen gaan tot renovatie van de Poolster in De Cocksdorp en Starkenburgh in Den Burg. Maar dit zullen dan altijd gerenoveerde sociale huurwoningen voor mensen met een (verzamel)inkomen van € 35.739,-- of lager bruto per jaar blijven. 

Woningbouwprogramma
Een ander punt om goed in gedachten te houden is het feit, dat er een woningbouwprogramma voor Texel is opgesteld (tot 2020). Dit is gebaseerd op de demografische prognose van de provincie. Deze laat zien dat er nu nog een lichte toename is in het aantal huishoudens, maar dat er in 2035 ongeveer net zoveel huishoudens zullen zijn als nu. Er kan dus niet al te veel meer bijgebouwd worden, omdat daar geen behoefte voor is. Alleen de plannen, die op deze lijst zijn vermeld, kunnen tot uitvoering worden gebracht. Andere nieuwbouwplannen worden op dit moment  voor Texel niet ontwikkeld. Komen er voorstellen voor andere plannen, dan zal dit uitsluitend gerealiseerd kunnen worden door een bestaand plan van deze lijst te verwijderen.

Wat kunnen we wel doen?
Senioren met een (verzamel)inkomen boven € 35.739,-- bruto per jaar dienen er dus terdege rekening mee te houden, dat ze zo lang mogelijk in de eigen woning in het eigen dorp zullen moeten blijven wonen. In dit opzicht is het wellicht verstandig om reeds nu te onderzoeken, welke mogelijkheden er zijn om de woning zodanig aan te passen, dat men er ook nog kan blijven wonen als er fysieke beperkingen optreden, zoals:
* Kan er in de woning een traplift geplaatst worden? 
* Behoort plaatsing van een inloopdouche tot de mogelijkheden?
* Kan het onderhoud aan de tuin uitbesteed worden?
* Et cetera, et cetera.
* En last but not least! Wat gaat dat kosten en hoe financier ik dat?

Blijverslening
Hoe ouder men wordt, hoe moeilijker het wordt om een lening te krijgen. De gemeente Texel zal een "Blijverslening” gaan ontwikkelen, die door senioren aangewend zal kunnen worden om de woning aan te kunnen passen. Per dorp heeft de gemeente al globaal geïnventariseerd, wat er per soort woning tot de mogelijkheden behoort. Wellicht, dat een buurt gezamenlijk tot gewenste investeringen zal kunnen komen en misschien kunnen er vanuit de bouwwereld op Texel initiatieven ontplooid worden. Uitgangspunt is; maatwerk op basis van kleinschalige initiatieven van onderuit de samenleving.

Woonvisie gemeente Texel
In de tweede helft van juni 2016 is de Woonvisie van de gemeente Texel verschenen. Deze lag van 20 juni tot en met 18 juli 2016 ter inzage. Iedereen kon tot en met 18 juli 2016 een inspraakreactie indienen. Daarna zal het stuk, voorzien van zienswijzen en de reacties van het college daarop, aan de raad ter vaststelling worden aangeboden. Iedere burger heeft het recht om tijdens de behandeling in de raadscommissie op deze Woonvisie in te spreken. Eén van de belangrijkste uitgangspunten van de woonvisie is dus: langer in het eigen huis blijven wonen, en dit mogelijk maken door je eigen huis comfortabel te maken.

Voor meer informatie:
Tom Steenvoorden, portefeuillehouder wonen en woonomgeving Seniorenvereniging Texel
Zie contact.