Seniorenvereniging Texel 
 
Bestuur en commissies
Het bestuur bestaat uit 9 personen.

Er zijn 1 commissie:

 
Oprichting 
De vereniging is in 2015 opgericht uit onvrede met het beleid en de werkwijze van het Hoofdbestuur van de ANBO. Lees meer.
 
Doel  

De seniorenvereniging Texel stelt zich ten doel: het opkomen voor de individuele en collectieve rechten, wensen en belangen van senioren om hun materiële, sociale en culturele positie in de maatschappij te verbeteren, mede opdat zij hun plaats als volwaardige leden van de samenleving kunnen (blijven) innemen. De vereniging richt zich vooral op bevordering van de sociale binding en daardoor mede het voorkomen van een sociaal isolement.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 
- Het geven van hulp en voorlichting.  
- Het bieden van participatiemogelijkheden en lokale belangbehartiging op Texel. 
- Het maken van afspraken voor het verlenen van korting aan leden door derden. 
- Het geven van onderricht en het scheppen van voorwaarden voor educatie en ontwikkeling van de leden. 
- Samenwerking met andere gelijkgezinde instellingen en organisaties op het eiland Texel. 
- Uitgave, in samenwerking met de Stichting Texels Welzijn, van het tijdschrift Leef-Tijd. 
- Alles wat met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 
Statuten 
Op 8 december 2015 werd bij notariskantoor Hoogerheide de akte van oprichting en statuten getekend.
 
Huishoudelijk reglement 
In de (eerste) Algemene ledenvergadering van 17 februari 2016 is het eerste huishoudelijk reglement vastgesteld.
In de ALV van 26 februari 2018 is het Huishoudelijk reglement ingrijpend gewijzigd, met name uitbreiding aantal bestuursleden. 
 
Jaarverslagen/overzichten en notulen ALV 
Jaarverslagen, financiële overzichten en notulen van de ALV zijn afgeschermd met een wachtwoord.
Het wachtwoord kunnen leden opvragen bij de secretaris André van Gent of bij de webmaster Jan Meijer.