Reglement reiscommissie Seniorenvereniging Texel

Deze reiscommissie is ontstaan uit de reiscommissie, die vroeger werkzaamheden verrichtte voor ANBO afdeling Texel. De reiscommissie schat in, dat de werkzaamheden volledig uitgevoerd kunnen blijven worden bij een bezetting van maximaal vier en minimaal drie commissieleden. Deze worden op voordracht van de zittende leden van de reiscommissie door het bestuur van Seniorenvereniging Texel benoemd/ontslagen. 

Functies en taken van de verschillende commissieleden worden in onderling overleg binnen de commissie toegekend. De reiscommissie heeft aan Guusje Witte de functie van voorzitter toegekend.  Zij zit namens het bestuur in de reiscommissie.
 
Dagtrips worden voorbereid door het bestuurslid, dat zitting heeft in de reiscommissie. In verband met de aan de deelnemende leden van Seniorenvereniging Texel bij dagtrips te verlenen kortingen neemt zij hierover contact op met de penningmeester van Seniorenvereniging Texel. Wanneer beiden overeenstemming bereikt hebben, kan het bestuurslid, dat zitting heeft in de reiscommissie, contact opnemen met de organisator van de betreffende dagtrip en daarmee afspraken maken. Hierbij dient uiteraard voldaan te worden aan de bepaling, dat het bestuurslid, dat zitting heeft in de reiscommissie, gezamenlijk met een andere bestuurder handelingsbevoegdheid heeft. Zodra op de dagtrip kan worden ingeschreven, stelt de voorzitter van de reiscommissie een artikel op ter publicatie in Leef-Tijd, of laat dit artikel opstellen. 

Voor het organiseren van meerdaagse reizen roept de voorzitter de voltallige reiscommissie bijeen. Kortingen worden door Seniorenvereniging Texel op meerdaagse reizen niet verleend, dus overleg met de penningmeester van de Seniorenvereniging Texel is in dit opzicht niet noodzakelijk. De commissie vergadert over het plannen van de meerdaagse reis zo dikwijls zij dit nodig acht. Door het organiseren van een meerdaagse reis ontstaat er nooit een financiƫle verhouding tussen het reisbureau en de Seniorenvereniging Texel. De reiscommissie beperkt zich bij het plannen van meerdaagse reizen dan ook tot voorbereidende werkzaamheden. Wanneer alle ins en outs van de meerdaagse reis door de reiscommissie zijn uitgewerkt, kan ieder willekeurig lid van de reiscommissie contact met het reisbureau opnemen en daar afspraken mee maken. Zodra op de meerdaagse reis kan worden ingeschreven, stelt de voorzitter van de reiscommissie een artikel op ter publicatie in Leef-Tijd, of laat dit artikel opstellen.

De in voorbereiding zijnde dagtrips en meerdaagse reizen worden door het bestuurslid, dat zitting heeft in de reiscommissie, in een zo vroeg mogelijk stadium gemeld tijdens één van de reguliere bestuursvergaderingen van Seniorenvereniging Texel. Vanuit het bestuur wordt dan voor vermelding op de website zorggedragen.

Binnen vier weken na afloop van het verenigingsjaar dient de commissie bij de secretaris een verslag in over hun werkzaamheden in het afgelopen jaar. Tevens dient de commissie bij de penningmeester een verslag in over de toegekende geldmiddelen en de besteding daarvan.

Met betrekking tot het instellen van commissies en werkgroepen en de door deze commissies en werkgroepen uit te voeren taken zijn de volgende bepalingen in het huishoudelijk reglement van Seniorenvereniging Texel in overleg met de commissie van toepassing, namelijk: artikel 7, lid 4 t/m 8 en artikel 8. Wanneer blijkt, dat één of meerdere van de genoemde artikelen uit het huishoudelijk reglement van Seniorenvereniging Texel een goede taakuitvoering van de reiscommissie belemmert of belemmeren, dan zal het bestuur van Seniorenvereniging Texel op voordracht van de zittende leden van de reiscommissie een wijzigingsvoorstel voor de eerstvolgende algemene ledenvergadering uitwerken.

Leden van de reiscommissie kunnen tijdens iedere bestuursvergadering van Seniorenvereniging Texel verbetervoorstellen, aanvullingen, wijzigingen en dergelijke inbrengen. Het bestuur van Seniorenvereniging Texel zal hieraan zoveel mogelijk tegemoet komen; mits passend binnen het huishoudelijk reglement.