Verslag van de ALV op 16 februari 2023

Van heinde en ver vanachter de rûge diek kwamen 132 van onze leden naar Stayokay in den Burg 
om de jaarlijkse ledenvergadering op te luisteren.
Gastvrij onthaald op koffie of thee met een browny in carrévorm.
Bij de opening van de vergadering door onze voorzitter Lydia Blok werd vastgesteld dat er nog nooit in onze bestaansgeschiedenis zovele leden naar een ledenvergadering waren gekomen.
Welke precies de drijfveren om te verschijnen mogen zijn geweest, het bestuur was er blij mee.
Een belangrijke beslissing die meteen genomen werd was rond een bestuurlijk voorstel om per lid ( we hebben er 666) 1 euro over te maken op giro 555 ten behoeve aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkey en Syrië. Met een warm applaus werd goedkeuring gegeven aan deze actie.
Een bestuurswisseling was het volgende agendapunt. Tom Steenvoorden was aftredend en niet herkiesbaar. Veertien jaar lang maakte hij deel uit van het bestuur. Een zeer lange staat van dienst.
Tom zei toe te zijn aan een nieuwe uitdaging. Wel blijft hij als colporteur actief voor ons blad Leef-Tijd. Met een toespraakje, een bos bloemen en een waardebon werd Tom bedankt voor zijn jarenlange inzet. 
Twee kandidaten stonden te trappelen om hem als vicevoorzitter op te volgen, waardoor volgens het protocol een schriftelijke stemming diende te worden gehouden. Beide kandidaten stelden zich publiekelijk voor. Voor het eerst in jaren moesten de balpointpennen worden gebruikt die al jaren lagen in te drogen. Ze moesten eerst weer ‘gangbaar’ worden gemaakt. De kascommissie droeg zorg voor de stemming die met grote meerderheid werd gewonnen door Gerard van Uunen.
Het jaarverslag van het bestuur over het boekjaar 2022 werd voorgelezen en kort onderbroken om  een bos bloemen te overhandigen aan Jan Meijer, die al jarenlang onze website tot in de puntjes verzorgt.
Naast nog een aantal bedankjes aan leden die zich op andere fronten inzetten, werd een voorschot genomen op het programma van dit jaar.
Els Huisman – van Heerwaarden verzorgt dit jaar weer  maandelijkse fietstochten.
Het financiële jaarverslag 2022 werd door de kascommissie goedgekeurd.
Carla Bakker ( 1e penningmeester) stond paraat om vragen uit de zaal te beantwoorden, maar toen deze niet kwamen greep ze de gelegenheid aan om een proefballon op te laten over een door haar bedachte en bestuurlijk goedgekeurde enquête inzake wonen.
De ballon werd door enkele piloten meteen uit de lucht geknald. Toen na de harde landing werd uitgelegd dat het om een ‘pilot’ ging, die zou kunnen leiden tot een specifiekere en mogelijk uitgebreidere enquête, klaarde de lucht en ging men tot invulling over. En toen was het pauze.
Rein van den Burg verzorgde het 2e deel van de vergadering met een lezing over het onderwerp  ‘eenzaamheid’.  Alvorens dit onderwerp uit te werken stelde hij zich voor en vertelde iets over zijn achtergrond en de opleiding die hij volgt tot geestelijk verzorger.
De presentatie van Rein ging vergezeld van een beamer waarop begrippen rond het onderwerp zichtbaar werden. Hij stelde vragen aan de zaal, waarbij hij voornamelijk luisterde en inventariseerde van wat werd aangedragen. Eenzaamheid blijkt een zeer complex begrip te zijn en dus verre van eenduidig. De benadering door Rein was zeer uitnodigend. Hij eindigde zijn inbreng met een liedje, gedicht, waarbij hij zichzelf begeleidde op een ingenieus orgeltje waar hij de lucht uittrapte of juist erin. Bij het schrijven van dit artikel schoot mij nog een regel te binnen uit een liedje van Herman v Veen. Dat luidde: ”er bestaat geen medicijn tegen al te eenzaam zijn”.
De complexiteit vraagt om voortdurende aandacht en betrokkenheid op onze medemens.
Door de meeste aanwezigen werd na afloop gebruik gemaakt van de zeer goed verzorgde lunch in het restaurant van Stayokay. Daarna viel het gezelschap uiteen en vertrok per auto, ebike of rollator, het enige niet elektrisch aangedreven hulpmiddel. Slechts één man vertrok per locomotief zonder een spoor van rails. Frans Witte ( de man van Guusje). Hij bereed een rijwiel van dat merk uit de zestiger jaren van de vorige eeuw. Kuit aangedreven.
Samen kabbelden we, gezellig koutend, tevreden huiswaarts.
 
André van Gent