Wilsverklaring en Nalatenschap

Wilsverklaring
Een wilsverklaring is een document waarin staat wat uw wensen zijn rondom uw behandeling of levenseinde. Deze verklaring wordt gebruikt als u zelf geen beslissingen meer kunt nemen. Als u in een coma ligt bijvoorbeeld of als u een zwaar ongeluk krijgt waardoor u niet meer kunt praten of op een andere manier overleggen met uw arts. Als u een wilsverklaring hebt en aan anderen laat weten dát u die hebt dan weten zij wat uw behandelwensen zijn.
Er zijn verschillende soorten wilsverklaringen:
- behandelverbod
- verklaring niet-reanimeren
- euthanasieverklaring
Op internet zijn vele voorbeelden van wilsverklaringen te vinden. Het is verstandig om hier eerst met uw eigen huisarts over te spreken en die zal dan ook de passende formulieren geven. Een verklaring is beperkt geldig. Iedere 2 à 3 jaar moeten de verklaringen worden herbevestigd met datum en handtekening.
Een vertegenwoordiger is iemand die medische beslissingen over u neemt als u dat zelf niet meer kunt. Het is belangrijk dat de huisarts naam, adres en telefoonnummer van de vertegenwoordiger heeft.

Donorregistratie
Op 1 juli 2020 is de gewijzigde donorwet ingegaan. Dat betekent dat als mensen geen keuze hebben ingevuld zij in het Donorregister staan vermeld met ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’. Zij geven zo toestemming om hun organen en weefsels aan een andere patiënt te doneren na overlijden. Dat kan alleen als iemand in het ziekenhuis op een intensive-careafdeling overlijdt. 
De keuze kan op ieder moment worden aangepast via de website van het Donorregister. Dat kan met DigiD, of met een formulier dat bij gemeenten en bibliotheken te krijgen is.

Levenstestament
Bij de notaris kunt u een levenstestament opstellen. Daarin verleent u een  volmacht aan uw vertrouwenspersoon om administratieve handelingen te verrichten als u dat zelf niet meer kunt. In een levenstestament kunt u ook een medische wilsverklaring opnemen, maar dat hoeft niet. Als het gaat om medische beslissingen is er geen verschil in rechtsgeldigheid tussen een wilsverklaring en een levenstestament. Voor beiden geldt dat u over uw wensen met uw huisarts moet spreken en dit om de 2 à 3 jaar moet herbevestigen. 

Nabestaandendossier
Ieder lid van de Seniorenvereniging Texel krijgt het boekje Nabestaandendossier. Hierin kunt u uw persoonlijke gegevens vastleggen. Daarnaast kunt u aangeven wat u graag geregeld zou willen zien bij overlijden. Het is ook handig voor uw vertegenwoordiger/vertrouwenspersoon als u zelf geen administratieve handelingen meer kan verrichten.
Niet-leden kunnen het boekje kopen via Bea Aalders (tel. 06-46633966) door het overmaken van € 5,00 op rek.nr.
NL81 RABO 0307 8937 66 t.n.v. Seniorenvereniging Texel onder vermelding van naam en adres.
Voor de mensen die liever alles via de computer willen intikken is een .docx-versie gemaakt: hier te downloaden.

Digitale nalatenschap
Mensen realiseren zich niet altijd dat het gebruik van computer en mobiele telefoon tot gevolg heeft dat er na hun dood een digitale nalatenschap ontstaat. Hieronder vallen niet alleen de zichtbare gegevens op computers en mobiele telefoons, maar ook wat er actief is (en blijft) aan  accounts (bijv. Facebook) en aan digitale abonnementen. 

Meer informatie op internet
- Levenseinde/euthanasie: www.patientenfederatie.nl, zoeken op wilsverklaring
- Levenstestament: www.notaris.nl, zoeken op levenstestament
- Donorregistratie: www.donorregister.nl
- Digitale nalatenschap en checklists: